Whitename

6 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

Ealozea

Moi Mi­li ja­ko formę po­cie­sze­nia mogę na­pisać, że nieba­wem ruszy­my z ko­pyta. Pozdrawiam. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:21

Przy­jem­nością jest stra­cić to co niemożli­we było do osiągnięcia, gdyż było prze­cud­nym marze­niem - tak bar­dzo, że aż niep­rawdo­podob­nym do zrealizowania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 08:21

Interpelacja

Usied­liśmy przy jed­nym sto­le - zmęcze­ni snem
Miałem w głowie mgłę - ona miała biel
Więc w ciszy pat­rzy­liśmy na siebie i czy­taliśmy z ciała
Ona mnie - Ja ją
Gdy poz­na­liśmy się
Nas­tał błogi spokój
Jej oczy świeciły
W moich płonął żar
Miłości wiecznej
za krótkiej by po­mieścić wszys­tko - co czułem do Niej
i za długiej w po­myśle, by mog­li­byśmy żyć wiecznie
Inerlatiumotaniwatirumo 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 06:20

Niepo­wodze­nia mają ten­decje do osłabienia człowieka i spo­wodo­wania, że zap­rzes­ta­je on wal­czyć - nie z bra­ku siły, lecz z po­wodu de­zyc­ji o re­zyg­nacji - jaką podjął przed roz­poczęciem walki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 15:49

Implikursja

Mi­nerał o twórcach zgorzkniałych
za­mienił mo­ment w chwilę wspom­nienia wiecznego
by pa­mięć o niej nie zginęła
na rachu­nek su­mienia tnące­go żalu i prze­cinające­go serce
jak piła tar­czo­wa z prędkością różną niż stała
w wie­rze, która wszechmocna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 06:38

Mazirah

Dzień jest po­god­ny. Światło słońca od­bi­ja się na szy­bie. Pta­ki ra­dośnie ćwier­kają za ok­nem, a mróz skrzy się w po­wiet­rzu. Załama­nia po­godo­we są co­raz bar­dziej wy­raźne. Grzmo­ty, za­miecie śnieżne i tra­wa wiecznie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 10:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 11:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 11:02Whitename sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:49natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:41Whitename sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:37Whitename sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:34Whitename sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Ealozea

dzisiaj, 10:31Whitename sko­men­to­wał tek­st Ealozea