Whitename

13 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

Po­daj Mi treść bym mógł się wznieść, Kilamandżaro. 

myśl • 14 marca 2017, 17:07

Praw­dzi­we łączy się z bez­miaro­wością i z nie obłożoniem w ra­mach ok­reślo­ności i przyczy­nowości zbyt wąskich definicji. 

myśl • 9 marca 2017, 09:17

Nueali

Wspom­nieniami uak­tual­niam swój po­ranek,
pog­rze­bią mnie,
ta
jak­by jak­gdy tak jakby.
Jas­ność ok­ryła mnie auelem. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 6 marca 2017, 09:03

Dzi­siaj prze­pełnia mnie żal. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lutego 2017, 10:52

Prag­nienia jed­nos­tki są dos­ko­nałe, gdy jest wszys­tko na aemen. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 07:48

Koło

Niedom­knięta szuflada
a w środ­ku niej dużo listów
pożółkłych z nad­miaru lat, wciąż przecho­wy­wa­nych na właściwą okazję,
która gi­nie, jak ad­res na książce niezapisany
i gdzie za­sa­dy zgod­ne z ładem i porządkiem ob­ra­cają się o 180°
niep­rzer­wa­nie wi­rują, zmieniając się jak wyk­re­sy na giełdach
bez zasad
bez stałej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 13:03

Śmierć po­win­na rozkładać, a nie płoszyć swo­jej okaz­ji, gdyż człowiek strasznie się męczy. 

myśl • 13 lutego 2017, 08:56

Ealozea

Moi Mi­li ja­ko formę po­cie­sze­nia mogę na­pisać, że nieba­wem ruszy­my z ko­pyta. Pozdrawiam. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2017, 10:21

Przy­jem­nością jest stra­cić to co niemożli­we było do osiągnięcia, gdyż było prze­cud­nym marze­niem - tak bar­dzo, że aż niep­rawdo­podob­nym do zrealizowania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 08:21

Interpelacja

Usied­liśmy przy jed­nym sto­le - zmęcze­ni snem
Miałem w głowie mgłę - ona miała biel
Więc w ciszy pat­rzy­liśmy na siebie i czy­taliśmy z ciała
Ona mnie - Ja ją
Gdy poz­na­liśmy się
Nas­tał błogi spokój
Jej oczy świeciły
W moich płonął żar
Miłości wiecznej
za krótkiej by po­mieścić wszys­tko - co czułem do Niej
i za długiej w po­myśle, by mog­li­byśmy żyć wiecznie
Inerlatiumotaniwatirumo 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 06:20
Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 17:37Whitename sko­men­to­wał tek­st Krótka piłka, szyb­ki seks, [...]

wczoraj, 17:32Whitename sko­men­to­wał tek­st toksyczność - kochać ko­goś, [...]

przedwczoraj, 16:22Żółty sko­men­to­wał tek­st Nueali

przedwczoraj, 14:30Whitename sko­men­to­wał tek­st Kiedy ko­bieta wy­ciąga do [...]

przedwczoraj, 14:26Whitename sko­men­to­wał tek­st with smi­le

przedwczoraj, 14:21Whitename sko­men­to­wał tek­st Słońce i mrok

16 marca 2017, 07:52Whitename sko­men­to­wał tek­st próbując zro­zumieć siebie nawza­jem [...]

15 marca 2017, 08:29Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 marca 2017, 08:23Whitename sko­men­to­wał tek­st Wspomnienia to tyl­ko ob­ra­zy, [...]

15 marca 2017, 08:21Whitename sko­men­to­wał tek­st Jeżelinieprzyjęcie dwóch na­gich mie­czyp­rzez­sien­kiewiczow­skiego [...]