Whitename

23 teksty – auto­rem jest Whi­tena­me.

Patioa

myślałem że mnie nie ma
to na nic było to zni­kanie, ko­leżan­ka mi powiedziała
A ja tyl­ko stałem, chwi­lami przy­siady­wałem na drew­nianym podeście
wy­ciągałem pa­piero­sa i pa­liłem do filtra
ona siadała koło mnie i pal­cem gro­ziła, a jed­nocześnie pou­czała, bym rzu­cił palenie
od­po­wiadałem moc­nym zaciągnięciem

(pro­siłbym o nieod­biera­nie te­go wier­sza ja­ko skłon­ność do lekkomyślności) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:46

Pew­nie jak myśle Wiel­ka Nierządni­ca bi­letem do Mad­ry­tu pojechała

dziw­ne że nikt jej nie dał rady

ta ko­bieta pop­rzez dźwięki zrzu­ca wi­ne na ludzi

wys­tar­czy dob­rze słuchać co mówią okna

Moi Drodzy to ener­ge­tyka, gdy dobrze [...] — czytaj całość

myśl • przedwczoraj, 06:04

na ze­nicie w roz­bielo­nym błękicie 

myśl • 16 sierpnia 2017, 19:48

Na drodze sznur gazet 

myśl • 11 sierpnia 2017, 16:57

Opaia

Zer­knąłem przez ok­no. Na drodze as­falt prażył się od roz­grza­nego słońca. Wi­dok prze­latujących nieda­leko stojących świerków wróbli, pogrążył mnie w prze­rażeniu. Za zakrętem widziałem bla­de światło, a za nim nie widziałem już nicze­go. To tak jak­bym odet­chnął i za­raz łap­czy­wie łapał po­wiet­rze - suche i stęchłe zag­rzałe od słońca. Nic bar­dziej myl­ne­go. Za ho­ryzon­tem był zam­glo­ny i bla­dy niebies­ki świt. 

opowiadanie • 10 sierpnia 2017, 10:45

Anla

Na dru­tach mi drżysz
niczym prze­lewa­na wo­da ze szklan­ki do szklanki
przez wiatr kołyszesz się jak śli­mak, który po­konu­je długą drogę
gdy­byś chciała spoj­rzeć na to kątem oka
Mo­ja Droga
ob­la­na światłem izo­lac­ja zaświeciła by na bez­chmur­nym niebie
śli­mak zdo­byłby swój szczyt
a Ja idąc po­boczem drogi
po­kazy­wałbym Ci 
spoj­rze­niem niewidocznym 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 sierpnia 2017, 17:12

Alianoa

Noc wstała równo o godzi­nie dwudzies­tej. Opa­ry dy­mu wychodziły z przyd­rożnych studzienek. Miałem na so­bie czarną skórzaną kur­tkę za­suwaną na za­mek, który za­cinał się zaw­sze w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie. Wyjąłem os­trożnie papierosa [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 sierpnia 2017, 19:11

Ból jest iluzją. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 18:40

Rzeczy­wis­tość się nie zmienia 

myśl • 4 sierpnia 2017, 07:22

Gdy wkładam nie swo­je bu­ty, to są dla mnie niewy­god­ne. Tak sa­mo mam z miej­scem w kinie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 lipca 2017, 09:45

Whitename

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st Patioa

wczoraj, 19:50Whitename sko­men­to­wał tek­st Patioa

wczoraj, 19:19Whitename sko­men­to­wał tek­st ... zos­tał ateistą bo [...]

wczoraj, 18:25LenaK sko­men­to­wał tek­st Patioa

wczoraj, 18:20piórem2 sko­men­to­wał tek­st Patioa

wczoraj, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

wczoraj, 16:18Whitename sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na

przedwczoraj, 15:42Whitename sko­men­to­wał tek­st Pewnie jak myśle Wiel­ka [...]

przedwczoraj, 15:25Whitename sko­men­to­wał tek­st Pewnie jak myśle Wiel­ka [...]

przedwczoraj, 12:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewnie jak myśle Wiel­ka [...]