Whitename

130 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

Walatina

Gdy na zewnątrz wychodzisz masz już na twarzy ma­kijaż. Ciężko Cię wte­dy ucałować w po­liczek, no ale po­mimo tru­du zaw­sze po­daje Ci ręke. Wsiadasz do sa­mocho­du i mówisz bym za­wiózł Cię prosto [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 10:43

Ndromedo

Na pa­miątkę scho­wałem do kie­sze­ni trochę złotych
gdy­bym je od­dał miałbym prob­lem z ut­rzy­maniem rąk
drżały by nieznośnie
i cho­rowałbym na bezsenność
dla­tego pójdę po alkohol
i wy­dam je na naj­tańszą nalewkę
i będziesz się zastanawiać 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:30

Wielu by po­wie­działo, że na­daje się na od­dział zam­knięty i choćbym od­po­wie­dział, że sam do niego pójdę i choćbym tak zro­bił, i choćbym zaczął brać le­kar­stwa i choćbym nie wychodził z izo­lat­ki i choćbym spał przy­pięty pa­sami - wciąż od­po­wiada­liby że coś im nie pasuje. 

myśl • dzisiaj, 10:13

All

Na­macal­ny wy­daje się Twój wzrok, gdy od­wra­casz głowę. Wielok­rotnie zwra­całem na to uwagę. Pat­rzyłaś ni­by w bok, ni­by za siebie, jed­nak zaw­sze miałaś czar­ne oczy. Gdy­bym zas­ta­nawiał się bar­dziej nad tym, co [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:08

Zło na bakier

Wy­bierając drogę na skróty
le­piej iść po bezdrożach
mając żwir pod nogami
bądź zwykły suchy piasek
al­bo pył, roz­dmuchi­wany przez wiatr
war­to jed­nak przy tym wiedzieć
w ja­kim idziemy kierunku
bo gdy zo­baczy­my znak skręć w lewo
to żebyśmy nie pog­na­li pędzieni wiatrem
po al­ma­nach sta­rych fos, błota i sta­rych plandek
gdyż wte­dy ob­ra­cając się za siebie
dos­trzeżemy drogę, którą szliśmy wcześniej
lecz po­wiemy do siebie
to za da­leko, tam nie skręce 

wiersz • wczoraj, 07:14

Na dnie można chodzić po brze­gu, tak by nie ześliz­gnąć się w prze­paść - po­wie nad­mier­ny optymista. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 06:08

Antygona

- Treść nagłówka ma brzmieć "In­te­res" i proszę ze mną nie dys­ku­tować - rzekł szef redakcji.
- Nie lu­bię jak sta­wia na swoim. Moim zda­niem po­win­niśmy zmienić wygląd ga­zety, a w dru­giej kolejności [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 07:48

Naz­wisko - na­zew­nic­two - sze­rego­wany w systematyce. 

myśl • 18 października 2017, 17:23

Epoezja

Naj­le­piej iść tam gdzie nikt nie idzie
naj­le­piej pat­rzeć w miej­sca, w które nikt nie patrzy
po­wiesz że się pomyliłem
ja Ci po­wiem że te­go nikt nie widzi
Jedziesz BMW przez miasto
na zakrętach zwal­niasz, gdyż wiesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 października 2017, 16:59

No real

Po­myślałbym że to wygląd tej dziew­czy­ny tak mnie odep­chnął. Jed­nak to skórza­na to­reb­ka, która tkwiła na jej ra­mieniu spo­wodo­wała, że zro­biło mi się niedob­rze i miałem ochotę za­kończyć roz­mowę. Na to­reb­ce była [...] — czytaj całość

dziennik • 18 października 2017, 14:22
Whitename

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 10:55har.monic sko­men­to­wał tek­st Wielu by po­wie­działo, że [...]

dzisiaj, 10:43Whitename do­dał no­wy tek­st Walatina

dzisiaj, 10:30Whitename do­dał no­wy tek­st Ndromedo

dzisiaj, 10:21Whitename sko­men­to­wał tek­st Wielu by po­wie­działo, że [...]

dzisiaj, 10:19har.monic sko­men­to­wał tek­st Wielu by po­wie­działo, że [...]

dzisiaj, 10:16Whitename sko­men­to­wał tek­st Wielu by po­wie­działo, że [...]

dzisiaj, 10:16har.monic sko­men­to­wał tek­st Wielu by po­wie­działo, że [...]

dzisiaj, 10:13Whitename do­dał no­wy tek­st Wielu by po­wie­działo, że [...]

wczoraj, 10:08Whitename do­dał no­wy tek­st All

wczoraj, 09:12Whitename sko­men­to­wał tek­st Na dnie można chodzić [...]