Whitename

10 tekstów – auto­rem jest Whi­tena­me.

Dzi­siaj prze­pełnia mnie żal. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 lutego 2017, 10:52

Prag­nienia jed­nos­tki są dos­ko­nałe, gdy jest wszys­tko na aemen. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 07:48

Koło

Niedom­knięta szuflada
a w środ­ku niej dużo listów
pożółkłych z nad­miaru lat, wciąż przecho­wy­wa­nych na właściwą okazję,
która gi­nie, jak ad­res na książce niezapisany
i gdzie za­sa­dy zgod­ne z ładem i porządkiem ob­ra­cają się o 180°
niep­rzer­wa­nie wi­rują, zmieniając się jak wyk­re­sy na giełdach
bez zasad
bez stałej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lutego 2017, 13:03

Śmierć po­win­na rozkładać, a nie płoszyć swo­jej okaz­ji, gdyż człowiek strasznie się męczy. 

myśl • 13 lutego 2017, 08:56

Ealozea

Moi Mi­li ja­ko formę po­cie­sze­nia mogę na­pisać, że nieba­wem ruszy­my z ko­pyta. Pozdrawiam. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2017, 10:21

Przy­jem­nością jest stra­cić to co niemożli­we było do osiągnięcia, gdyż było prze­cud­nym marze­niem - tak bar­dzo, że aż niep­rawdo­podob­nym do zrealizowania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2017, 08:21

Interpelacja

Usied­liśmy przy jed­nym sto­le - zmęcze­ni snem
Miałem w głowie mgłę - ona miała biel
Więc w ciszy pat­rzy­liśmy na siebie i czy­taliśmy z ciała
Ona mnie - Ja ją
Gdy poz­na­liśmy się
Nas­tał błogi spokój
Jej oczy świeciły
W moich płonął żar
Miłości wiecznej
za krótkiej by po­mieścić wszys­tko - co czułem do Niej
i za długiej w po­myśle, by mog­li­byśmy żyć wiecznie
Inerlatiumotaniwatirumo 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 06:20

Niepo­wodze­nia mają ten­decje do osłabienia człowieka i spo­wodo­wania, że zap­rzes­ta­je on wal­czyć - nie z bra­ku siły, lecz z po­wodu de­zyc­ji o re­zyg­nacji - jaką podjął przed roz­poczęciem walki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2017, 15:49

Implikursja

Mi­nerał o twórcach zgorzkniałych
za­mienił mo­ment w chwilę wspom­nienia wiecznego
by pa­mięć o niej nie zginęła
na rachu­nek su­mienia tnące­go żalu i prze­cinające­go serce
jak piła tar­czo­wa z prędkością różną niż stała
w wie­rze, która wszechmocna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 06:38

Mazirah

Dzień jest po­god­ny. Światło słońca od­bi­ja się na szy­bie. Pta­ki ra­dośnie ćwier­kają za ok­nem, a mróz skrzy się w po­wiet­rzu. Załama­nia po­godo­we są co­raz bar­dziej wy­raźne. Grzmo­ty, za­miecie śnieżne i tra­wa wiecznie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 10:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 lutego 2017, 11:42Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 lutego 2017, 09:03natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pragnienia jed­nos­tki są dos­ko­nałe, [...]

20 lutego 2017, 13:47Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

20 lutego 2017, 13:27Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

20 lutego 2017, 13:21Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

20 lutego 2017, 13:13Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

20 lutego 2017, 13:04Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

20 lutego 2017, 13:00Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

20 lutego 2017, 12:56Whitename sko­men­to­wał tek­st ...ale jak już się [...]

18 lutego 2017, 19:12Whitename sko­men­to­wał tek­st Jeśli przy­naj­mniej zaczniesz myśleć [...]